Regulamin

REGULAMIN SERWISU AKADEMIA SKUTECZNERAPORTY.PL
z dnia 01.09.2017 r.

Serwis internetowy akademia.skuteczneraporty.pl prowadzony jest przez Bartosza Czapiewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SkuteczneRaporty.pl Bartosz Czapiewski z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Wincentego 128C/4, 03-291 Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5941476016, REGON 146032248, e-mail kontakt@skuteczneraporty.pl, telefon +48 500 196 861 zwanego dalej Właścicielem.

§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem akademia.skuteczneraporty.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Produktów;
 3. Właściciel – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie;
 5. Produkt bezpłatny – produkt prezentowany w Sklepie z ceną 0 PLN;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Właściciela (w przypadku płatności online) do momentu wysyłki Produktu do Klienta.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  a) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  b) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
  c) Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
  d) Włączona obsługa cookies w przeglądarce
  e) Możliwość odtwarzania materiałów wideo z serwisu Wistia.com
  f) Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików PDF oraz XLSX.
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są własnością Właściciela.
 5. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. W Sklepie dostępne są Produkty bezpłatne, które są udostępnione za darmo zarejestrowanym użytkownikom. Nadanie do nich dostępu wymaga dokonania w Sklepie zakupu dla koszyka o wartości 0 PLN. Proces ten pozwala Klientowi założyć konto bez konieczności ponoszenia opłat (teraz i w przyszłości) i wystawiania faktury.
 7. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej. Na życzenie Klienta dokumenty te mogą zostać przesłane pocztą w formie papierowej.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  a) na stronie internetowej akademia.skuteczneraporty.pl: wypełniając formularz Zamówienia;
  b) mailowo na adres kontakt@skuteczneraporty.pl.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres.
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta Regulaminu Sklepu.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktów.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Właścicielem.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, przy czym Właściciel dołoży wszelkich starań, aby czas ten wyniósł 24 h.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dostawa Produktów do Klienta odbywa się w wersji elektronicznej (ESD) na adres e-mail, a Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Wraz z Produktem Klient otrzyma również instrukcję i fakturę VAT.
 5. Dostawa odbywa się pocztą elektroniczną po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności Transferuj.pl.

§5 CENY PRODUKTÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (stawka 23%).
 2. Informacja o cenie Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a) kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności Transferuj.pl
  b) zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Transferuj.pl.

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Produkty oferowane w sklepie są objęte gwarancją, dającą możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni.
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest przesłanie na adres e-mail Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Właściciel dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wystawi dokument korygujący paragon lub fakturę VAT.

§7 RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTÓW

 1. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Produktów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Sklepu.
 3. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia i przyszłych Zamówień.
 2. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych przez Sklep.
 3. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Copyright © 2020 SkuteczneRaporty.pl